Print Friendly, PDF & Email

Методи оцінки вибуття запасів

Запаси, які надійшли на підприємство, можуть вибувати з нього з різних причин:

  • реалізація за грошові кошти
  • використання в господарській  діяльності
  • повернення постачальнику
  • списання внаслідок інвентаризації тощо.

При їх вибутті може виникнути потреба відображення їх вартості в складі витрат підприємства. Але на яку суму?

Якщо витрати на придбання всіх одиниць запасів однакові, то особливих проблем із визначенням суми витрат не виникає. Але що робити, якщо однакові одиниці ТМЦ були придбані за різною вартістю, то тут вже виникає питання про те, які суми відносити на витрати, а які залишати на рахунку  обліку ТМЦ.

В бухгалтерському обліку можна застосовувати наступні методи оцінки вибуття запасів ( згідно п. 16 НП(С)БО 9 і п. 2.15 Методрекомендацій № 2):
  1. ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
  2. середньозваженої собівартості;
  3. собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
  4. нормативних затрат;
  5. ціни продажу.

Метод оцінки вибуття запасів підприємство визначає самостійно в наказі про облікову політику з урахуванням особливостей своєї діяльності.

В ERP Odoo підтримуються три методи оцінки вибуття запасів: стандартна ціна (ідентифікована собівартість), ФІФО та середньозважена. Налаштовуються вони на рівні категорії продукції.

Стандартна ціна (ідентифікована собівартість)

Суть методу «стандартна ціна» полягає у веденні обліку кожної окремої одиниці запасів. Тобто кожну одиницю запасів під час вибуття оцінюють за тією самою вартістю, за якою вона була оприбуткована під час надходження. Цей метод доцільно застосовувати, якщо обсяги вибуття запасів незначні і можна легко відстежити, за якою вартістю вони були зараховані на баланс. При цьому в організації має бути добре налагоджено індивідуальний облік кожного виду запасів. Зокрема, доречно використовувати спеціальне маркування на однотипних запасах, призначених для виконання різних замовлень чи проєктів.

Основною перевагою цього методу є його висока точність, саме, метод ідентифікованої собівартості дозволяє найдостовірніше оцінити запаси при їх вибутті. До недоліків зазначеного методу можна віднести трудомісткість та незручність його застосування. Так, у результаті його використання практично трапляється так, що однакові за призначенням запаси враховуються в межах однієї організації за різною вартістю. Погодьтеся, це не завжди зручно.

При застосуванні даного методу в ODOO на кожну партію товару  яка має вартість, відмінну від тієї, яка є в системі, доведеться заводити окрему картку продукції та вказувати в ній нову вартість одиниці запасів, собівартість складських запасів вираховуватиметься виходячи зі значення зазначеного в картці продукції

Якщо собівартість на складі дорівнює нулю, то швидше за все в картці товару просто не зазначено вартість.

FIFO

В основі оцінки запасів за методом ФІФО (від англ. FIFO — first in first out) лежить припущення, що запаси використовують у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство. Тобто запаси, придбані першими, списуються першими. Своєю чергою, запаси, що залишилися на кінець періоду, були придбані або виготовлені останніми.

В Odoo на кожне надходження запасів на склад створюється окрема партія датою проведення документа «Складське переміщення» (Stock picking). Вартість партії яка стоїть на черзі до списання можна побачити в картці товару.

Собвартість запасу в Odoo

Самі партії ФІФО які є на складі можна побачити в складській звітності — Склад/Звітність/Оцінка.

Оцінка складу в Odooпартії Фіфо в Odoo

При вибутті запасів зі складу система буде брати для списання партію, яка стоїть на черзі на списання (яка надійшла раніше).

Середньозважена собівартість

Витяг з П(с)БО 9 Запаси
Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

Тут все значно простіше. При кожному надходженні запасів система буде перераховувати вартість одиниці запасу на складі. Цю вартість можна побачити в картці запасу.

Середньозважена собівартість кожної одиниці товару на момент вибуття (продажу) дорівнює відношенню загальної собівартості товарів до кількості таких товарів.

Вибуття запасів в ERP Odoo

Реалізація запасів

Налаштування правил відображення в обліку результатів вибуття запасів внаслідок реалізації запасів робиться на рівні категорії продукції.

Для оформлення реалізації в системі необхідно створити документ «Замовлення на продаж» (Sale Order). Зробити це можна в меню Продажі/Замовлення/Комерційні пропозиції.

Замовлення на продаж в Odoo

Цей документ є аналогом рахунку на оплату, тобто він є передумовою для відвантаження запасів зі складу та відображення в обліку результатів реалізації.

Важливо!!! Створення цього документу є обов’язковим, якщо мова йде про реалізацію запасів

Після підтвердження замовлення система автоматично створює «Переміщення по складу»

Переміщення по складу в Odoo

Цей документ слід підтверджувати, коли товар відвантажується зі складу. В обліку він робить наступне проведення (на кожну позицію):

Дт Технічний рахунок Кт Рахунок обліку запасів.

Для товарів цей запис може мати вигляд: Дт 281100 Кт 281000

Важливо!!! При реалізації запасів (товарів), до яких застосовується метод FIFO, слід дотримуватися правильної послідовності при проведенні документів: спочатку потрібно підтвердити «Складське переміщення», а потім вже «Видаткову накладну» (Customer Invoice). В такому разі в обліку буде правильно відображена вартість реалізованих запасів і не треба буде потім робити ручні бухгалтерські проведення. Для того, щоб заборонити системі створювати «Видаткову накладну» без підтвердженого переміщення на складі на рівні картки запасу слід активувати опцію «Політика виставлення рахунків — По доставленій кількості».

Політика виставлення рахунків в Odoo

На підставі «Замовлення на продаж» можна сформувати «Видаткову накладну» (Customer Invoice), яка відобразить в обліку дебіторську заборгованість, доходи та собівартість реалізації. Дата цього документу може відрізнятися від дати проведення «Переміщення по складу».

Проведення видаткової накладної в Odoo

*технічний рахунок який у нас використаний в «Переміщенні по складу» в даному документі повинен закритися в «0» (Дт Собівартість реалізації Кт Технічний рахунок). В нашому прикладі система зробила проведення Дт 902000 Кт 281100.

Як ми бачимо в системі дотримуються вимоги П(с)БО 16 «Витрати»

Витяг з П(с)БО 16 Витрати
7. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

………

10. Собівартість реалізованих товарів визначається за Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

Інвентаризація

Вибуття запасів в обліку може відбуватися за наслідками проведеної інвентаризації. В Odoo є окремий інструмент під назвою «Коригування залишків», який можна знайти в меню Склад/Операції. Тут ми можемо побачити перелік позицій запасів з можливістю відстеження історії інвентаризацій. В колонці «Підрахована кількість» можна вести фактичну кількість виявлену в результаті інвентаризації. В колонці «Різниця» система відобразить різницю між даними системи та фактично. кількістю. При натисненні на кнопки «Застосувати» відбудеться відображення в обліку результатів інвентаризації.

Інвентаризація в Odoo

При проведенні інвентаризації в системі задіюється місце зберігання з типом «Втрата запасів»  — воно потребує правильного налаштування — про це я вже писав ось тут. Це місце можу бути змінене в налаштуваннях картки продукта.

Лайфхак!!

В системі можна створити декілька розташування з типом «Втрата запасів» і під певні групи запасів вказувати свої місцезнаходження. Таким чином інвентаризацію можна буде використовувати як інструмент для списання запасів під різні господарські цілі (наприклад — канцтовари на адмінвитрати, буклети — на витрати на збут тощо)

Брак

Ще одним способом списати запаси зі складу є використання інструменту «Брак», який можна знайти меню Склад/Операції. Він задіює також місцезнаходження з типом «Втрата запасів» і дозволяє обрати ті, в яких стоїть помітка, що це розташування браку. Якщо проявити фантазію, то ці місця розташування також можна використовувати для списання запасів під різні цілі.

Налаштування місцерозташування браку в Odoo

Сам документ виглядає ось так:

Документ браку в Odoo

Висновки

Вибуття запасів зі складу в системі може оформлюватися кількома документами і таке вибуття буде знаходити своє відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Для того, щоб в обліку була правильно відображена собівартість реалізованих запасів слід в деяких випадках (зокрема при використанні методу ФІФО) дотримуватися правильної послідовності проведення документів.